OUR SERVICES

Why should you choose We Love Tents? What makes us more special than the other tent rental companies? The answer can not only be found in the internationally qualified quality, or in the fact that we create visual digital 3D models for you. We distinguish ourselves also by the type of services we deliver: (1) rental service, (2) hire service, (3) sale service, and (4) training service.

RENTAL SERVICE

Our core business is the stretch tent rental service to private individuals, companies, and restaurants. Moreover, all related services are, without additional costs, delivered as well, such as safe constructing and dismantling of the tents. As event organizer you do no longer have to worry about a dry, safe, and spectacular venue.

HIRE SERVICE

It is also possible that you are a tent-owner, and that you are only looking for constructers and dismantlers for your event. Our decade of experience in various forms of tents makes us the perfect, efficient, and friendly crew to construct and dismantle your tent.

TRAINING SERVICE

Did you buy a tent, or do you already own a tent, and would you like to be able to construct and dismantle it yourself? We Love Tent offers multiple tent-building trainings. We do not only offer stretch tent but various tent-specific trainings, specifically adapted to your own tent.

SALES SERVICE

Did you make the decision for a permanent stretch tent in your garden? Is your venue not suitable for the standard tent-measurements and are you in need for a custom-made tent? Do you organize events so regularly that you want to privately own a tent? We Love Tents is the place to be. We come over to discuss all options with you. And do you want to buy, but not construct and dismantle the tent, you can always hire our services.

WHY WE LOVE TENTS?

 • If required, a digital 3D version of your tent on scale is provided
 • Personal advice is provided at your event venue
 • Tents of We Love Tents meet all national and international quality mark requirements
 • Tents of We Love Tents are wind- and waterproof, fire-resistant, and protect your guests from UV-radiation with few annoying poles and ropes
 • We are competitively priced
 • We guarantee a safe and secure structure
 • We are extremely experienced in all sorts of tents
 • We are as flexible as the tents we deliver

OR CALL US!

Lodewijk +31 6 – 41169269

ALGEMENE VOORWAARDEN WE LOVE TENTS NEDERLAND

Versie 1.1 25 mei 2018

CONTACT GEGEVENS WE LOVE TENTS NEDERLAND

Postadres: Vijzelstraat 72 | 2584 GP | Den Haag

Bezoekadres: Industrieweg 50D | 2254 AE | Voorschoten
E-mail:
info@welovestretchtents.com

Website: www.welovestretchtents.com

Telefoon: | +31 6 41169269

KvK nr. 66480299

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de V.O.F we love tents NL, hierna te noemen; “de vennootschap” gedane aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en op alle door de vennootschap gesloten overeenkomsten of verrichte (rechts)handelingen.

1.2. Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zijn, dan zal het overige bepaalde onverkort van kracht blijven, maar partijen zijn alsdan gehouden aanvullende bepalingen overeen te komen, waarvan het economisch effect zo dicht mogelijk dat benadert van die bepalingen welke ongeldig of niet afdwingbaar waren.

1.3. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten waarbij de vennootschap betrokken is als contractspartij.

1.4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien deze d.m.v. een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, opgesteld en ondertekend door behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van beide partijen uiterlijk op het tijdstip voorafgaand van de uitvoering van de overeenkomst.

1.5. Iedere uitvoering van de overeenkomst, waaronder het betalen van een voorschot, wordt beschouwd als een uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de huurder/koper.

Artikel 2 – Prijsopgaven en aanbiedingen

2.1. Al onze aanbiedingen – daaronder begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en binden de vennootschap niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen af fabriek (Incoterms 2000).

2.3. Alle prijzen in de door de vennootschap gedane aanbieding als bedoeld 2.1. gelden alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst tot stand komt worden herzien.

2.4. In de prijs zijn niet inbegrepen de kosten van transport, montagekosten, invoerrechten en belastingen/overheidstaksen van welke aard ook. Deze kosten komen voor rekening van de huurder/koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.5. Na het sluiten van de overeenkomst kunnen prijzen worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals de gevolgen van welke overheidsmaatregel dan ook, daaronder mede begrepen die binnen het kader van de Europese Unie, inclusief verhoging van alle belastingen, invoerrechten, valutakoersen, grondstoffen, transportkosten, lonen en/of sociale lasten en heffingen of andere lasten, zonder dat huurder/koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

2.6. Alle informatie door of namens de vennootschap gegeven met betrekking tot de kwaliteit, de samenstelling, de behandeling in de meest ruime zin van het woord, de toepassingsmogelijkheden, de eigenschappen e.d. van de goederen, worden geacht slechts indicaties te zijn en de vennootschap zal daarvoor niet aansprakelijk zijn, tenzij deze informatie/mededelingen schriftelijk zijn gegeven, en wel expliciet in de vorm van een garantie.

Artikel 3 – Aanvaarding

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van de vennootschap binnen acht dagen na de opdracht of wanneer de vennootschap een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de betreffende opdracht.

3.2. Indien een aanvaarding afwijkt van het aanbod van de vennootschap dan geldt dit als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding, zelfs indien de aanvaarding slechts op een ondergeschikt punt afwijkt.

 Artikel 4 – Tijd en plaats van levering

4.1. Levering zal plaatsvinden af showroom te Voorschoten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.2. Vanaf het moment van verzending of voorzover dit moment eerder ligt, vanaf het moment dat de goederen ter beschikking van huurder/koper worden gehouden of ten behoeve van huurder/koper op voorraad worden gehouden, zijn alle goederen en materialen voor rekening en risico van huurder/koper. Zelfs indien is overeengekomen dat levering elders zal plaatsvinden op kosten van de vennootschap, wordt aflevering geacht te hebben plaatsgevonden af fabriek en het risico voor schade aan de goederen gedurende het vervoer zal voor rekening van huurder/koper zijn en deze zal zich deugdelijk verzekeren tegen dit risico op zijn eigen kosten. De documenten zullen door de koper worden opgenomen, of transportmiddel en lading nu wel of niet geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan.

4.3. Levertijden zijn bij benadering opgegeven en gelden nimmer als een fatale termijn. Een overschrijding van de levertijd geeft de huurder/koper geen recht op schadevergoeding, zelfs indien de vennootschap in gebreke is gesteld.

4.4. De vennootschap is gerechtigd om leveringen in gedeelten te doen plaatsvinden, in welk geval zij tevens gerechtigd is om iedere deellevering afzonderlijk te factureren.

4.5. Indien de koper in gebreke blijft om binnen 8 dagen de goederen af te nemen, is de vennootschap gerechtigd te harer keuze om ofwel de goederen op te slaan op kosten en voor risico van koper, terwijl de gehele koopprijs onmiddellijk opeisbaar wordt, ofwel op enige tijdstip nadat koper aldus in gebreke is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden onverminderd het recht van de vennootschap om volledige schadevergoeding te vorderen.

Bijzondere bepaling terzake de levering/opbouw van de goederen

4.6. De huurder/koper of een door hem aangeduide derde partij treedt op als opdrachtgever en draagt dus ook de hieraan verbonden wettelijke verantwoordelijkheden.

4.7. Plaatsing: Indien tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat de vennootschap zorgt voor de opbouw van de goederen, zal de vennootschap de goederen opbouwen en klaar afleveren, dit voor rekening en risico van de huurder/koper. Indien in de overeenkomst geen plaatsing is omschreven c.q. is voorzien, valt deze niet ten laste van de vennootschap en dient deze daar ook niet toe over te gaan.

4.8. Risico van plaatsing en gebruik: De vennootschap is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele ongevallen of schade, van welke aard ook, tijdens de opbouw van de goederen. De vennootschap behoudt zich het recht voor om de constructiewerkzaamheden stil te leggen indien de weers- of andere veiligheidsomstandigheden dit vereisen. De beoordeling hiervan is een uitsluitende bevoegdheid van de vennootschap. Specifieke veiligheidstrainingen en –certificaten zijn niet inbegrepen.

4.9. Aanwezigheid op het terrein: De huurder/koper moet tijdens de opbouw ter plaatse zijn om de juiste plaats van de opbouw aan te wijzen of om de grond terzake af te tekenen en is volledig en uitsluitend aansprakelijk voor eventuele vergissingen. Indien bij aankomst van de vrachtwagens van de vennootschap, de huurder/koper en zijn werknemers c.q. ondergeschikten niet aanwezig zijn, zal door de vennootschap de wachttijd mogen worden aangerekend van € 50,00 per uur per aanwezige werknemer van de vennootschap .

4.10. Aard van en obstakels op terrein: Het terrein dient langs de weg goed berijd- en bereikbaar te zijn voor zwaar verkeer in alle weersomstandigheden. Eventuele spoorvorming en het terug in orde maken van de terreinen komen voor rekening en risico van de huurder/koper. De huurder/koper vrijwaart de vennootschap voor eventuele terreinschade. Gedurende de opbouw, dient het terrein volledig vrij te zijn. In een straal van 10 meter rondom de plaats van de opbouw mogen geen auto’s geparkeerd staan en mogen zich geen obstakels bevinden. De kosten voor het verwijderen van obstakels (bomen, omheiningen etc.) komen voor rekening en risico van de koper. Tijdens de opbouw is toegang tot het bouwterrein verboden voor alle onbevoegden. De huurder/koper voorziet het terrein met voldoende ruimte voor opslag van de eventueel door de vennootschap voor plaatsing benodigde materialen met toegang voor een heftruck alsmede staat deze in voor de bewaking van het terrein.

4.11. Ondergrondse leidingen: de huurder/koper is er ingevolge de overeenkomst toe gehouden alle inlichtingen en plannen in verband met ondergrondse leidingen, van welke aard dan ook, voorafgaande aan de aanvang der werken aan de vennootschap te overhandigen c.q. mede te delen, bij gebreke waarvan huurder/koper volledig aansprakelijk zal zijn voor alle eventuele schade terzake. Uit eigener beweging dient de huurder/koper de ligging van deze leidingen zichtbaar op het terrein aan te duiden. Indien de vennootschap geen enkele mededeling terzake van de huurder/koper c.q. ondergeschikten ontvangt, mag zij er vanuit gaan dat er geen rekening dient te worden gehouden met ondergrondse leidingen en/of werken. De vennootschap kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, hier inbegrepen eventuele gevolgschade.

4.12. Overheidsvoorschriften/Vergunningen: De huurder/koper dient zich in orde te stellen met de stedenbouwkundige voorschriften en zorg te dragen dat de nodige formaliteiten zijn nagekomen. De huurder/koper dient tevens voor eigen rekening en risico zorg te dragen dat hij in het bezit is van alle voor de door de vennootschap te verrichten werkzaamheden vereiste vergunning(en). De huurder/koper vrijwaart de vennootschap voor eventuele aanspraken terzake.

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden

5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de huur/koopprijs te geschieden 50% bij de opdrachtbevestiging en de restantfactuur van 50% uiterlijk 1 dag voor aflevering aan het adres van de vennootschap. Betaling dient te geschieden in Euro’s of met een andere vrij inwisselbare valuta tegen de wisselkoers die geldt op de datum waarop betaling wordt ontvangen, indien betaling in andere valuta wordt overeengekomen.

5.2. Indien het factuurbedrag ten bedrage van opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal huurder/koper in verzuim zijn door enkele verloop van de termijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

5.3. huurder/Koper is niet gerechtigd tot enige korting, compensatie of verrekening.

5.4. De vennootschap behoudt zich het recht voor te eniger tijd (ook voor levering) om van huurder/koper vooruitbetaling of zekerheidsstelling voor de huur/koopprijs te vragen door middel van een bankgarantie, een onherroepelijke letter of credit of enig gelijkend document, cessie van vorderingen of anderszins. Indien de koper niet op eerste verzoek een dergelijke zekerheid verschaft, dan wordt de huurder/koper geacht in verzuim te zijn, zowel met betrekking tot de betaling van de huur/koopprijs als met betrekking tot de aanvaarding van de goederen en de vennootschap zal dan gerechtigd zijn om (gedeeltelijk) de overeenkomst te ontbinden of op te schorten zonder gerechtelijke tussenkomst onverminderd haar recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

5.5. Betaling, Rente en Incassokosten Betaling van de door We Love Tents gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, binnen 30 dagen dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alsdan wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2 percentagepunten rente per maand (of wettelijke rente), vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening.

Indien de opdrachtgever consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan is de opdrachtgever tevens BTW verschuldigd bovenop de buitengerechtelijke incassokosten.

De buitengerechtelijke incassokosten zijn als volgt:
Minimumtarief € 40,00
15% over eerste € 2.500,00
10% over volgende € 2.500,00
5% over volgende € 5.000,00
1% over de volgende € 190.000,00
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,-

Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten (de daadwerkelijk door de vennootschap gemaakte gerechtelijke kosten) van 10% in geval van verzuim van betaling met een minimumbedrag van €450,-.

Alle schade welke de vennootschap lijdt ten gevolge van wijzigingen in de valutakoersen wanneer de huur/koopprijs niet in euro’s luidt.

Artikel 6.1 – Aansprakelijkheid; Waarborg

6.1.1. De vennootschap zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies, kosten en/of schade ten gevolge van enige vertraging en/of het niet nakomen van haar verplichtingen, indien zulks wordt veroorzaakt door omstandigheden welke redelijkerwijze buiten haar macht liggen en/of buiten haar toedoen zijn, daaronder niet limitatief begrepen oorlog, situaties gelijk aan oorlog, rellen en publieke ordeverstoringen, aardbevingen, stormen, overstroming, brand of enige andere natuurramp, ongelukken, blokkades, het wegvallen van transportmogelijkheden, stakingen en andere vormen van werkonderbreking of onderbreking van de productie, gehele of gedeeltelijke niet nakoming door derden van wie goederen of diensten ontvangen dienen te worden, gebrek aan grondstoffen, beperkt beschikbare productiecapaciteit, boycots, feitelijke beperkingen van overheidszijde (al dan niet geldig), of het ontbreken van vereiste import- of exportvergunningen. Indien een vorenbedoeld geval zich voordoet, zal de vennootschap daarvan schriftelijk kennisgeving doen en zal zij te harer keuze gerechtigd zijn om haar verplichtingen op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.

6.1.2 De vennootschap zal nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgschade (daaronder mede begrepen: winstderving of gemiste vervolgopdrachten) of welke andere schade dan ook ten gevolge van een gebrekkige levering.

6.1.3. De totale aansprakelijkheid van de vennootschap met betrekking tot een bepaalde opdracht zal beperkt zijn tot de netto hoofdsom welke de vennootschap voor die opdracht in rekening heeft gebracht dan wel tot het bedrag dat door de door de vennootschap afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

6.1.4. In alle gevallen waarin de vennootschap het recht heeft een beroep te doen op deze bepalingen heeft tevens elk van haar werknemers het recht een beroep te doen op deze bepalingen indien zij worden aangesproken.

6.1.5. Behoudens voor zover de vennootschap onder deze bepalingen uitdrukkelijk aansprakelijk zou zijn, zal de huurder/koper de vennootschap vrijwaren tegen claims, acties, kosten, verliezen en schaden welke ontstaan of betrekking hebben op de geleverde goederen.

6.1.6. De vennootschap is niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade als gevolg van verkeerd gebruik van het product en/of het onjuiste installatie van het product.

6.1.7. De vennootschap en haar werknemers zijn niet aansprakelijk voor schade welke ontstaan tijdens (het assisteren van) laden, opbouw en/of leveringen van (tent)materialen op locatie, anders dan het vestigingsadres van de vennootschap.

6.1.8. In alle gevallen geldt dat wind- en waterdichtheid van alle semi-permanente oplossingen die door de vennootschap worden geleverd niet vergeleken kunnen worden met die van permanente bouw.

6.1.9. De vennootschap geeft geen andere waarborgen dan diegene die zij schriftelijk verstrekt.

6.1.10. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijke verklaring geeft de vennootschap geen enkele waarborg m.b.t. het gebruik en de capaciteit van de geleverde goederen en de geschiktheid ervan voor het doel van de huurder/koper.

6.1.11. Voor zover de vennootschap bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden of van de huurder/koper, kan de vennootschap op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met deze derden of de huurder/koper, of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de vennootschap.

6.1.12. Alle goederen/tenten die verkocht worden door de vennootschap zijn niet berekend op sneeuwlast en temperatuur beneden 0 graden Celcius, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven. Enige aansprakelijkheid uit hoofde van sneeuwlast en gebruik van de tent beneden 0 graden Celcius is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.1.13 Werkzaamheden aan gebouwen en bouwwerken dient koper ten alle tijde zelf uit te voeren. Huurder/Koper dient tevens de toestand van de gebouwen en bouwwerken zelf te controleren voorafgaand aan de tentopbouw.

6.1.14 De Vennootschap treft geen aansprakelijkheid  bij schade die ontstaat door onjuiste of onvoldoende informatie van koper. De Vennootschap mag er te allen tijde vanuit gaan dat het gebouw en of bouwwerk voldoende gecontroleerd is door huurder/koper.

Artikel 6.2 – Supervisie bij opbouw – exonoratiebeding

Indien de vennootschap instaat voor de supervisie van de opbouw en die opbouw geschiedt door de koper c.q. door hem ingeschakelde werknemers c.q. ondergeschikten, zal de vennootschap geen enkele aansprakelijkheid dragen voor de door de huurder/koper dan wel voor de door de huurder/koper ingeschakelde werknemers c.q. ondergeschikten uitgevoerde werkzaamheden, noch voor enige schade voortvloeiend uit een fout van de door de huurder/koper ingeschakelde werknemers c.q. ondergeschikten, met inbegrip van opzet of bewuste roekeloosheid. De door de koper ingeschakeld werknemers c.q. ondergeschikten werken in dat geval uitsluitend in opdracht en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de huurder/koper.

Artikel 6.3 – Permanentie – exonoratiebeding

Het is de huurder/koper niet toegestaan opdrachten te geven aan werknemers c.q. ondergeschikten van de vennootschap. Indien de huurder/koper – in strijd met dit verbod – alsnog overgaat tot het geven van opdrachten aan werknemers c.q. ondergeschikten van de vennootschap, is de vennootschap nimmer aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de uitvoering van deze opdrachten door haar werknemers c.q. ondergeschikten.

Artikel 6.4 – Vrijwaring

De huurder/koper vrijwaart de vennootschap tegen aanspraken van derden voortvloeiende uit handelingen ten tijde van de opbouw/afbraak en/of het gebruik van de goederen. De huurder/koper zal hiervoor de nodige verzekeringen afsluiten en op eenvoudig verzoek het bewijs hiervan aan de vennootschap voorleggen.

Artikel 6.5 – Gebreken; Reclames

6.5.1. huurder/Koper zal de goederen bij aflevering onmiddellijk controleren en zich overtuigen van de staat waarin de goederen verkeren, onder andere door het nemen van monsters van iedere partij en door deze te laten analyseren op de voor verkoper essentiële eigenschappen.

6.5.2. Reclames met betrekking tot de staat van de afgeleverde goederen of door de vennootschap verrichtte diensten dienen binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering,schriftelijk te worden gedaan, bij gebreke waarvan de vennootschap niet meer aansprakelijk zal zijn voor eventuele gebreken van de goederen. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke levering van de goederen c.q. het moment van het verrichten van de dienst. De staat waarin de afgeleverde goederen verkeren bij verscheping zal beslissend zijn. Indien de koper reclameert, zal de koper de vennootschap in staat stellen om monsters te nemen van de goederen.

6.5.3. In het geval de vennootschap (gedeeltelijk) een reclamering accepteert, zal de vennootschap te harer keuze de overeenkomst kunnen ontbinden (zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder verdere schadevergoeding) of de goederen vervangen (zonder verdere kosten) of een redelijke vermindering op de koopprijs geven, waarbij de koper de goederen behoudt.

6.5.4. De huurder/koper dient bij de oplevering aanwezig te zijn en de geleverde goederen te controleren zoals in 6.5.1. is genoemd. Iedere persoon die tekent in naam en voor rekening van de huurder/koper, wordt geacht daartoe rechtsgeldig gemachtigd te zijn. Indien de huurder/koper niet aanwezig is bij de oplevering, wordt hij geacht de oplevering zoals opgesteld door de vennootschap te aanvaarden.

6.5.5. Verborgen gebreken dienen na ontdekking onverwijld en schriftelijk aan de vennootschap gemeld te worden.

6.5.6. Reclames dienen duidelijk en gedetailleerd omschreven te worden en schorten in geen geval de betalingsverplichting van de huurder/koper op.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1. De geleverde zaken blijven eigendom van de vennootschap totdat de koper volledig heeft voldaan alle vorderingen jegens de vennootschap, zulks met inbegrip van krachtens zodanige overeenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden en alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten inclusief alle incassokosten en verschuldigde rente.

7.2. Het is de koper niet toegestaan de geleverde zaken in eigendom over te dragen, anders dan binnen de normale bedrijfsvoering of de goederen te verpanden of op andere wijze tot zekerheid te geven ten behoeve van derden en de koper zal de goederen gescheiden opslaan van andere goederen onder handhaving van alle onderscheidende merktekens.

7.3. In geval de koper nalatig blijft in de nakoming van enige verbintenis jegens de vennootschap of in geval de koper in staat van faillissement geraakt of liquideert of een schuldenregeling aangaat met haar crediteuren of enige stappen onderneemt om zulks te bewerkstelligen, of gedurende binnen een periode van 30 aaneengesloten dagen ophoudt zaken te doen, dan is de vennootschap gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomsten om de goederen terug te nemen en is koper verplicht om in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimtes.

7.4. Onverminderd het bovenstaande is de koper gehouden om te voldoen aan de nationale en internationale wetgeving en enige andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de goederen en de verpakking daarvan.

7.5. De koper verplicht zich op de geleverde zaken op eerste verzoek ten behoeve van de vennootschap een stil pandrecht te vestigen, zo mogelijk door middel van voorbehoud bij de eigendomsoverdracht van de geleverde goederen, voor alle bestaande en toekomstige vorderingen van de vennootschap op de koper, daaronder tevens alle incassokosten en rente begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd het recht van de vennootschap op schadevergoeding.

Artikel 8 – Toeleveranciersverzuim 

8.1. De vennootschap zal ontslagen zijn van haar verplichtingen en garanties onder de overeenkomst met koper, indien en voorzover de vennootschap met betrekking tot daaraan gerelateerde goederen onder een toeleverancierscontract afgesloten gelijktijdig of voordat zij met koper de overeenkomst aanging, niet, niet tijdig, niet volledig of onder andere condities wordt bevoorraad zonder dat dit aan de vennootschap is te wijten en de vennootschap daarvan kennis heeft gegeven aan de koper binnen een redelijke tijdsperiode.

8.2. Indien het niet nakomen door de toeleverancier van de vennootschap niet van tijdelijke aard is, is de vennootschap gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder verdere aansprakelijkheid jegens de koper. Indien het niet nakomen door de toeleverancier van een vennootschap van tijdelijke aard is, is de vennootschap gerechtigd haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

8.3. De vennootschap is verplicht om op eerste verzoek van de koper het bestaan van een corresponderend contract aan te tonen en haar rechten daaronder over te dragen aan koper, indien en nadat de vennootschap een beroep heeft gedaan op lid 1 van dit artikel.

 

Artikel 9 – Garanties

De vennootschap verstrekt geen enkele garantie ten aanzien (van de levensduur) van de goederen anders dan de garantie die de toeleverancier van de vennootschap ten aanzien van de (levensduur) van de goederen heeft verstrekt.

Artikel 10 – Ontbinding 

Indien huurder/koper enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, als mede in geval van faillissement, surseance van betaling of stillegging dan wel liquidatie van de onderneming van huurder/koper, is huurder/koper van rechtswege in verzuim en heeft de vennootschap het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan huurder/koper en/of haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten (zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn), onverminderd het recht van de vennootschap op vergoeding van de schade die het gevolg is van de niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming. Alsdan worden alle vorderingen van de vennootschap op koper terstond opeisbaar.

Artikel 11 – Toepasselijk recht; Geschillen

11.1. Op al onze aanbiedingen, bestellingen, opdrachten en alle door de vennootschap gesloten overeenkomsten of door de vennootschap verrichte (rechts)handelingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

11.2. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag. De vennootschap zal niet verplicht kunnen worden om enige zekerheid vooraf te stellen voor kosten en uitgaven aan de zijde van huurder/koper, indien de vennootschap een procedure bij enig gerecht aanhangig maakt.

PRIVACYSTATEMENT WE LOVE TENTS NEDERLAND

PRIVACYBELEID

Wanneer u de website van We Love Tents Nederland bezoekt, worden geen persoonlijke gegevens verzameld. De enige manier waarop We Love Tents uw persoonlijke gegevens verkrijgt, is als u deze zelf aan ons geeft. We Love Tents Nederland gebruikt deze gegevens indien nodig om contact met u op te nemen. Wij nemen contact met u op indien u een zakelijke relatie heeft met We Love Tents Nederland. We Love Tents Nederland deelt uw persoonlijke gegevens niet met derden. We Love Tents Nederland hecht zeer aan persoonlijk vertrouwen.

CONTACT GEGEVENS WE LOVE TENTS NEDERLAND

Postadres: Langebrug 6p | 2311 TK | Leiden

Bezoekadres: Industrieweg 50D | 2254 AE | Voorschoten
E-mail:
info@welovestretchtents.com

Website: www.welovestretchtents.com

Telefoon: +31 6 41169269

WAT GEBRUIKEN WIJ, EN WAAROM?

Wij gebruiken alleen contactgegevens die u zelf aan ons geeft om onze dienst te kunnen leveren. Dit betreft: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens. Deze gegevens worden bewaard zolang dat voor de zakelijke relatie nuttig is, tenzij er een wettelijke (Belastingdienst) verplichting is deze langer te bewaren.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

UW GEGEVENS, UW EIGENDOM

Wilt u uw gegevens verwijderd of aangepast hebben? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@welovestrechtstents.com. Indien u geen e-mail wilt sturen kunt u uiteraard ook bellen naar +31 6 30385217. Al uw gegevens worden indien zakelijk en wettelijk mogelijk conform uw verzoek aangepast. Hiervan ontvangt u een bevestigingsemail.

GELDIGHEID

Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op www.welovestrechts.com en We Love Tents Nederland. Wijzigingen in dit document zijn voorbehouden.

Partytent huren

Wilt u een partytent huren, zodat ook bij slecht weer uw gasten droog staan of de locatie nog mooier aangekleed kan worden? Dan bent u bij We Love Tents aan het juiste adres. Wij gaan zeker niet alleen voor functionaliteit, maar zorgen ervoor dat een tent echt iets toevoegt aan de sfeer. Een partytent huren heeft vele voordelen, waarvan wij u graag op de hoogte brengen op onze website. Heeft u specifieke vragen omtrent de benodigdheden voor uw feest? Dan helpen wij u graag met persoonlijk advies en een goed plan, zodat u weet wat u van ons mag verwachten.

De voordelen van een partytent huren

Het Nederlandse weer maakt dat een buitenfeest vaak lastig te organiseren is en u er zeker niet op kunt vertrouwen dat uw gasten droog blijven zonder overkapping. Een partytent huren kan daarop uitkomst bieden. Onze materialen zijn bestendig tegen het wisselvallige weer en zijn natuurlijk wind- en regenbestendig, maar beschermen tegelijkertijd ook tegen Uv-straling. Functioneel zijn onze tenten dus altijd.

Echter, zoals eerder al genoemd, vinden wij niet alleen het functionele aspect van belang. Ook kunnen wij, wanneer u een partytent huren gaat bij We Love Tents, bijdragen aan de sfeer op de locatie. Doordat wij veelal gebruik maken van stretchtenten, die in elke gewenste vorm en uitzonderlijke designs opgezet kunnen worden, kunnen wij aansluiten bij de stijl die u wilt uitstralen. Een partytent huren kan bij ons voor een grote hoeveelheid aan gelegenheden, van groot festival tot klein tuinfeest. In onze galerij vindt u vele voorbeelden van tenten die wij eerder hebben verhuurd aan onze klanten en de uitstraling die wij hiermee kunnen geven aan een feest.

Waarom kiezen voor We Love Tents?

Natuurlijk kunt u wanneer u een partytent huren wilt terecht bij vele bedrijven. We Love Tents biedt echter meer dan alleen goede producten. Wij zorgen er namelijk voor dat alle aspecten aansluiten op uw wensen en geven persoonlijk advies op locatie. Kortom kunnen wij er echt voor zorgen dat een tent niet alleen uw gasten beschermt tegen regen of zon, maar verzorgen wij een volledige beleving waarbij we luisteren naar de wensen van de klant.

Natuurlijk bestaan onze diensten daarnaast niet alleen uit het leveren van de tent. Wanneer u een partytent huren gaat bij We Love Tents ontvangt u gratis op- en afbouw, weet u zeker dat het product snel geleverd kan worden en zorgen wij ervoor dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van zowel het plaatsen van de tent, als van de palen en touwen die gebruikt worden voor het bevestigen hiervan.

Vraag persoonlijk advies aan de experts

Met onze jarenlange ervaringen kunnen wij u goed adviseren wanneer u een partytent huren gaat. Wij geven graag meer informatie over de kosten, de mogelijkheden en de producten wanneer u contact opneemt via het contactformulier of info@welovestretchtents.nl. Natuurlijk kunt u ons ook direct persoonlijk spreken wanneer u belt naar +31 6 41169269.

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

Ook voor de aankleding van uw tent bent u bij ons aan het juiste adres. Klik hier voor een volledig overzicht van onze accessoires.

 • Dankzij het sterke frame is het zeer eenvoudig de tent te verlichten met mooie sfeerlampen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van LED-verlichting om de veiligheid van uw tent te maximaliseren.
 • Daarnaast worden onze tenten geleverd met vloer indien gewenst. Voorkom wegzakken in een natte ondergrond, koude voeten, of een kapot gazon.
 • Ook kunnen wij met behulp van onze heaters een aangename temperatuur in uw tent creëren. Handig voor feesten die duren tot in de avond uren, of wellicht in de winter plaatsvinden.

Bent u benieuwd of een aluhal voor uw evenement geschikt is? U kunt via deze pagina altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij denken daarbij graag met u mee over de mogelijkheden. Bent u opzoek naar een creatievere en meer speelse tent voor uw evenement? Neem dan een kijkje op de pagina over stretchtenten.

PAGODETENTEN

De pagodetent is een functionele, vierkante tent die herkenbaar is aan haar puntdak. Een groot voordeel aan deze tent is dat haar vierkante oppervlak (5×5 meter) het een ideale tent maakt om aan elkaar, aan grotere tenthallen, of aan gebouwen te koppelen. De mogelijkheden zijn hierdoor vrijwel onbeperkt. De tent is bij ons te huren met of zonder zijwanden en met of zonder ramen. Ook voor de inrichting van uw ideale tent bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen alle toepassingen leveren die u wenst. Daarnaast ontvangt u uiteraard advies op maat op locatie.

TOEPASSINGEN

De tenten zijn multifunctioneel en worden dan ook op heel veel verschillende soorten evenementen gebruikt. U kunt pagode tenten vaak terugvinden op braderieën, als catering-onderdak op bruiloften, of als bar op een festival. De aaneenkoppeling van meerdere pagodetenten zorgt voor een prachtig tentenpark. Ook zijn ze ideaal om te gebruiken op in- en outdoor beurzen. U kunt de pagodetent altijd inrichten zoals u zelf voor ogen heeft, maar indien gewenst kunt u altijd op ons persoonlijk advies rekenen.

EIGENSCHAPPEN

 • Pagode tenten worden gekenmerkt door een opvallend puntdak.
 • Dit puntdak is ‘zwevend’, dit betekent dat u geen onhandige palen in het midden van de tent heeft.
 • De ruimte binnen is de tent is dus netto bruikbare ruimte, en is per tent 25 vierkante meter.
 • De sterke aluminium constructie maakt het een uitermate veilige tent.
 • Pagode tenten kunnen door hun vierkante bouw mooi aan elkaar, maar ook aan andere gebouwen of tenten worden bevestigd.
 • Onze pagodetenten en haar zijwanden worden in het wit geleverd.
 • De tenten zijn water- en winddicht. Tevens is de stof van de tent brandvertragend.
 • U kunt kiezen uit een tent met of zonder zijwanden en met of zonder ramen.

SERVICE VAN WE LOVE TENTS

We Love Tents zorgt voor de volledig kosteloze op- en afbouw van uw pagodetent. Dit betekent dat wij u alle zorgen uit handen zullen nemen. Hierbij gaan wij veilig te werk, volledig in overeenstemming met de opdrachtgever. Indien gewenst kunnen wij ook voor de aankleding van uw tent zorgen.

TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES

Ook voor de aankleding van uw tent bent u bij ons aan het juiste adres. Klik hier voor een volledig overzicht van onze accessoires.

 • Dankzij het sterke frame is het zeer eenvoudig de tent te verlichten met mooie sfeerlampen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van LED-verlichting om de veiligheid van uw tent te maximaliseren.
 • Daarnaast worden onze pagodes geleverd met vloer indien gewenst. Voorkom wegzakken in een natte ondergrond, koude voeten, of een kapot gazon.
 • Ook kunnen wij met behulp van onze heaters een aangename temperatuur in uw tent creëren. Handig voor feesten die duren tot in de avond uren, of wellicht in de winter plaatsvinden.

Bent u benieuwd of een pagodetent voor uw evenement geschikt is? U kunt via deze pagina altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij denken daarbij graag met u mee over de mogelijkheden. Bent u opzoek naar een luxere tent voor uw evenement? Neem dan een kijkje op de pagina over stretchtenten.

STRETCHTENTEN

Dit product heeft verschillende namen zoals flextent, stretchtent, freeformtent, tentacil of zelfs bedoeïenentent. Ze geven allemaal aan wat de tent zo uniek maakt; namelijk het vermogen om verschillende vormen aan te nemen en daardoor is het mogelijk ze bijna overal te plaatsen. Een echte eye-catcher voor ieder evenement. De elegante vorm en het uitzonderlijk design maakt onze tenten zeer geschikt voor een open-air-event. Denkt u bijvoorbeeld aan een bruiloft, receptie, concert, festival, tuinfeest of zelfs een feest op een dakterras.

Wilt u een idee hebben of een stretchtent ook past bij uw evenement? Neem dan gerust een kijkje op onze toepassingen pagina of in onze galerij. Ook op plaatsen waar een conventionele “alu-hal” tent of partytent niet geplaatst kunnen worden, kunnen wij met onze flextenten meestal een oplossing bieden. Onze tenten zijn vervaardigd door RHI en bestaat uit meerdere lagen rekbare stof, goedgekeurd door de Duitse veiligheidsinspectie: ‘TUV’.

Om een volledig beeld te geven van de opties en mogelijkheden van onze stretchtenten, besteden wij op deze pagina achtereenvolgend aandacht aan de afmetingen en veiligheidskeurmerken van onze stretchtenten.

AFMETINGEN

Afmetingen voor stretchtenten kunnen zich aanpassen naar uw specifieke wensen en voorkeuren. Na overleg is bijna alles mogelijk. Zo kunnen tenten zowel groter als kleiner geleverd worden, of kunnen tenten aan elkaar worden bevestigd. Indien u niet weet welke maat voor uw evenement geschikt is, kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. De tenten zijn waterdicht te koppelen waardoor grotere oppervlakte en bijzondere vormen mogelijk zijn. Wij verhuren tenten onder andere in de volgende maten:

TABEL PERSONEN FINAL

Onderstaand kunt u voor twee afmetingen voorbeelden vinden van hoe een tent van een bepaalde afmeting, op verschillende manieren kan worden opgebouwd. Deze flexibiliteit in opbouw tonen wij voor zowel de 7.5 x 10.5 meter tent als de 10.5 x 15 meter tent.

7.5 x 10.5 meter

10.5 x 15 meter

VEILIGHEIDSKEURMERKEN

De tenten van We Love Tents worden alleen geleverd in een 4-laags RHI MK4 flexibel tentdoek, welke voldoet aan verschillende nationale en internationale keurmerken.

 • Dit betekent dat de tenten op brandveiligheid voldoen aan het Duitse B1 en het Spaans/Franse M2 brandcertificaat;
 • Daarnaast bezitten alle tenten de KIWA en TÜV certificaten;
 • Daarbij is iedere tent voorzien van een bouwboek.

PRODUCTEN

Stretchtenten en haar toebehoren zijn onze echte core business. Om aan alle vragen te voldoen hebben wij echter ook allerlei andere soorten tenten! Wij hebben alles in huis om uw locatie om te toveren tot de droomlocatie die u voor ogen heeft. Om uw locatie volledig te perfectioneren, hebben wij ook alle toebehoren in huis. Dit loopt uiteen van ondervloeren tot verlichting, van verwarmingselementen tot tent-ups.

TENTEN

STRETCHTENTEN: 

Stretchtenten zijn onze corebusiness. Een echte eye-catcher voor ieder evenement. De elegante vorm en het uitzonderlijk design maakt onze tenten zeer geschikt voor een open-air-event. Denkt u bijvoorbeeld aan een bruiloft, receptie, concert, festival, tuinfeest of zelfs een feest op een dakterras. Klik hier om rechtstreeks naar de pagina over stretchtenten te gaan.

 

 

PAGODES: 

Pagodes zijn vierkante tenten van 5 x 5 meter. Ze zijn ideaal toepasbaar voor braderieën, bruiloften en beurzen. Ook kunnen ze als ‘aanvulling’ voor andere tenten worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld als gang of rokershok. Ze kunnen worden geleverd met of zonder zijwanden, met of zonder ramen, alles aangepast naar uw wensen. Klik hier om rechtstreeks naar de pagina over pagodes te gaan.

ALU-HALLEN: 

Aluminium hallen zijn relatief grote tenten in vergelijking met stretchtenten en pagodes, doordat ze eindeloos aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Denk aan een feesttent voor een bruiloft, een biertent op uw dorpsfeest of een centraal caterings- of verzamelpunt op een braderie. Een groot voordeel is dat alu-hallen volledig kunnen worden afgesloten. Klik hier om rechtstreeks naar de pagina over alu-hallen te gaan.

 


TOEBEHOREN

ONDERVLOEREN: 

Ondervloeren maken uw tent helemaal af. Geen optrekkende kou of vocht problemen, geen natte voeten, niet wegzakken in de natte ondergrond. Daarnaast is de vloer in hoogte verstelbaar, waardoor uw ‘hobbelige’ locatie recht gemaakt kan worden. 

 

OVERIGE TOEBEHOREN:

Wilt u minder zorgen over de perfecte inrichting van uw tent? Ook dan bent u bij We Love Tents aan het juiste adres. Wij denken met u mee over verlichting, verwarming, inrichting en indien gewenst zelfs catering. Wij hebben alles in huis om uw locatie om te toveren tot uw droom. Klik hier om rechtstreeks naar de pagina over toebehoren te gaan.

 

Redenen om te kiezen voor een stretchtent van We Love Tents:

 • De tenten van We Love Tents voldoen aan nationale en internationale keurmerken;
 • De tenten zijn wind en regenbestendig;
 • De tenten zijn brandwerend;
 • De tenten beschermen u tegen UV-straling;
 • Wij hebben een snelle levering;
 • Professionele op- en afbouw;
 • U ontvangt persoonlijk advies op locatie;
 • Jarenlange ervaring;
 • Wij zijn zo flexibel als de tenten die wij leveren.

ONZE DIENSTEN

VERHUUR

De kernactiviteit van We Love Tents is de verhuur van stretchtenten aan particulieren, bedrijven en horeca. Als organisator hoeft u zich geen enkele zorgen meer te maken over een droge en sfeervolle locatie.

INHUUR

Daarnaast kan het ook zijn dat u zelf een tent in bezit hebt die u graag op wilt laten bouwen. Onze jarenlange ervaring in de tentenbouw maakt ons professionele en betrouwbare bouwers van uw eigen tent. Ondanks dat wij ons specialiseren in stretchtenten, zijn wij bekend met bijna iedere soort tent.

TRAININGEN

Heeft u zelf een tent in bezit of heeft u net een tent gekocht en wilt u zelf in staat zijn de tent op te zetten? We Love Tents geeft ook trainingen aan tent-eigenaren. In samenwerking met onze leverancier hebben wij jarenlange trainingservaring opgedaan en door de jaren heen verschillende cursussen gegeven.

VERKOOP

Wilt u niet een tent huren, maar een permanente stretchtent in bijvoorbeeld de tuin? Of beschikt u over een locatie waar de standaardmaten niet goed passen en organiseert u wel vaker evenementen? Dan kan het in sommige gevallen beter zijn een flextent op maat te laten maken. De aanschaf kan bij ons en de prijs is inclusief inmeten en eenmalige opbouw. Wilt u hem toch meermaals op- en afbouwen? Dan kunt u ons uiteraard ook altijd nog inhuren.

Redenen om te kiezen voor een stretchtent van We Love Tents:

 • De tenten van We Love Tents voldoen aan nationale en internationale keurmerken;
 • De tenten zijn 100% wind en regenbestendig;
 • De tenten zijn brandwerend;
 • De tenten beschermen u tegen UV-straling;
 • Wij hebben een snelle levering;
 • Professionele op- en afbouw;
 • U ontvangt persoonlijk advies op locatie;
 • Jarenlange ervaring;
 • Wij zijn zo flexibel als de tenten die wij leveren.

OF BEL ONS DIRECT!

Lodewijk +31 6 – 41169269

Reviews

Wat zijn uw ervaringen met We Love Tents?

We Love Tents

DOES YOUR EVENT NEED A STRETCHTENT? AT WE LOVE TENTS, YOU HAVE COME TO THE RIGHT PLACE.

Stretch tents greet your guests with immediate visual impact as they arrive, soft flowing shapes that either blend into the environment or draws people’s attention. This extraordinary construction made of poles and canvas are, due to their versatility, appropriate for every event you can think of. They can, for example, serve as party tent, awning, or as patio roof. Whatever the application, we love tents promises to turn your dream event venue into the most spectacular venue. Although we use the term ‘stretch tents’, this construction knows numerous names, such as Freeform tents, Bedouin tents, Nomadic tents or Flex tents.

Our stretch tents are engineered to be waterproof, with a functional and durable stretch canvas fabric. The tents are fire certified, and regularly cleaned and maintained to ensure a top quality tent arrives on the day. Even our modular tents, which are linked together by a linking system, ensure a completely waterproof event.

We are proud to deliver our services through the Netherlands, Belgium, and Germany. However, we are looking forward to deliver our services, and tents, across the rest of the globe as well. Our tents are manufactured by RHI, located in South-Africa. The premium quality conforms to all international fire and safety standards. For example, they are qualified according to the German safety inspection ‘TUV’, and are built according to the ‘TUV construction book’.

We would love to share our passion for tents with you. Are you curious what the possible applications are? Have a look at the applications page. Do you want to check your venue on stretch tents possibilities? Have a look at our checklist. Or do you just want to have a look at all elegant and special venues we already build? Please, take a look at the gallery. If you have questions, please do not hesitate to contact us.

Services & Production

Services: Rental, Hire, Trainings, Sale

Tents: e.g. Stretch tents, Tent ups, Dome tents

Occasions: e.g. Weddings, Festivals, Business events, Catering

Accessories: Heats, Lighting, Floors

OR CALL US!

Lodewijk: +31 6 – 41169269

We Love Tents

DOES YOUR EVENT NEED A STRETCHTENT? AT WE LOVE TENTS, YOU HAVE COME TO THE RIGHT PLACE.

Stretch tents greet your guests with immediate visual impact as they arrive, soft flowing shapes that either blend into the environment or draws people’s attention. This extraordinary construction made of poles and canvas are, due to their versatility, appropriate for every event you can think of. They can, for example, serve as party tent, awning, or as patio roof. Whatever the application, we love tents promises to turn your dream event venue into the most spectacular venue. Although we use the term ‘stretch tents’, this construction knows numerous names, such as Freeform tents, Bedouin tents, Nomadic tents or Flex tents.

 

Our stretch tents are engineered to be waterproof, with a functional and durable stretch canvas fabric. The tents are fire certified, and regularly cleaned and maintained to ensure a top quality tent arrives on the day. Even our modular tents, which are linked together by a linking system, ensure a completely waterproof event.

 

We are proud to deliver our services through the Netherlands, Belgium, and Germany. However, we are looking forward to deliver our services, and tents, across the rest of the globe as well. Our tents are manufactured by RHI, located in South-Africa. The premium quality conforms to all international fire and safety standards. For example, they are qualified according to the German safety inspection ‘TUV’, and are built according to the ‘TUV construction book’.

 

We would love to share our passion for tents with you. Are you curious what the possible applications are? Have a look at the applications page. Do you want to check your venue on stretch tents possibilities? Have a look at our checklist. Or do you just want to have a look at all elegant and special venues we already build? Please, take a look at the gallery. If you have questions, please do not hesitate to contact us.

 

Services & Production

Services: Rental, Hire, Trainings, Sale

Tents: e.g. Stretch tents, Tent ups, Dome tents

Occasions: e.g. Weddings, Festivals, Business events, Catering

Accessories: Heats, Lighting, Floors

About us

Who are we?

Gallery

Reviews

OR CALL US!

Diederik:  +31 6 – 30385217

Lodewijk: +31 6 – 41169269

About us

Anno 2016 our company We Love Tents NL was founded in our home port, Leiden. Despite this recent year, I have been working in the field since 2007 and therefore habe alot of experience in tent construction. MY expertise in tent construction is therefore not limited to stretch tents; in the past ten years, almost every type of tent has slipped through my hands. Over the years, I have built tents from the Dutch coast to East Germany. Our services are therefore not limited to the region of Leiden. 

 .

.

Lodewijk van Domburg

Hi, my name is Lodewijk van Domburg. Since 2014 I started as an independent entrepreneur in the market of stretch tents. However, the passion for stretch tents has arisen since its introduction in the Netherlands in 2010. At my previous employer, however, I missed the drive for the profession itself, the emphasis was on quantity instead of quality.

Therefore, I decided to develop my own style and working method, and have been able to develop myself ever since. I give first-degree courses to companies that buy their own stretch tent, give tailor-made advice, and especially do what feels good: providing a beautiful tent for customers with beautiful wishes and ideas.

“I am very happy with a beautiful tent and the wow-response from the customer, which is much more valuable to me than how long it took me too build it”

 

WHY WE LOVE TENTS?

 • Personal advice is provided at your event venue
 • Tents of We Love Tents meet all national and international quality mark requirements
 • Tents of We Love Tents are wind- and waterproof, fire-resistant, and protect your guests from UV-radiation with few annoying poles and ropes
 • We are competitively priced
 • We guarantee a safe and secure structure
 • We are extremely experienced in all sorts of tents
 • We are as flexible as the tents we deliver

OR CALL US!

Diederik +31 6 – 30385217

Lodewijk +31 6 – 41169269

About us

 

Anno 2016 our company We Love Tents NL was founded in our home port, Leiden. Despite this recent year, we (Lodewijk van Domburg and Diederik Houbolt) have had decades of experience in tent construction. Our expertise in tent construction is therefore not limited to stretch tents; in the past ten years, almost every type of tent has slipped through our hands. Over the years, we have built tents from the Dutch coast to East Germany. Our services are therefore not limited to the region of Leiden. Also our multilingual background (Dutch, English and German) makes We Love Tents NL a suitable partner for various events.

 

These years of experience, in combination with our young entrepreneurship, means that we are extremely flexible. Our motto is therefore: we are as flexible as the tents we supply. This flexibility yields very positive responses from our customers. “The speed in delivery, despite our own last minute order, saved my daughter’s children’s party. Without the quality of this tent, the party had literally fallen into the water (last minute client).” “Lodewijk is a top guy, he is always there when we need him. During a recent storm, I even was allowed to call him at 2 am to check out the location (permanent client).”

 

These reactions are what we work for, where the passion arises, and what we would like to supplement with your experiences with a tent from We Love Tents. Although the Dutch saying applies: one buys the men, not the tent. In this specific case we advise you to take both of these into consideration when choosing a tent from We Love Tents.

 .

.

Lodewijk van Domburg

 

 

Hi, my name is Lodewijk van Domburg. Since 2014 I started as an independent entrepreneur in the market of stretch tents. However, the passion for stretch tents has arisen since its introduction in the Netherlands in 2010. At my previous employer, however, I missed the drive for the profession itself, the emphasis was on quantity instead of quality. Therefore, I decided to develop my own style and working method, and have been able to develop myself ever since. I give first-degree courses to companies that buy their own stretch tent, give tailor-made advice, and especially do what feels good: providing a beautiful tent for a customers with beautiful wishes and ideas.

 

“I am very happy with a beautiful tent and the wow-response from the customer, which is much more valuable to me than an hour earlier at home.”

 .

.

Diederik Houbolt

 

 

 

Hi, ik ben Diederik Houbolt, het andere compagnon van We Love Tents. Sinds 2007 ben ik actief in deze branche. Het is de mooiste baan die ik tot nu toe heb gehad; ongebonden aan kantoor, onbeperkte creativiteit, intensief klant contact en geen dag die hetzelfde is. Deze vrijheid in combinatie met de uitdaging van het runnen van een eigen bedrijf, was wat ik miste in de kantoorbanen had.

Dit is dan ook de reden dat ik besloot mijn kennis en kunde te combineren met de zakelijke kant van bedrijfsvoering, die ik opdeed tijdens mijn studie hospitality & eventmanagement. Dit bleek een gouden combinatie; ik ben zelden zo gelukkig geweest met betrekking tot mijn werk.

“Het ondernemen op zich, de vrijheid van het vak (zowel fysiek als creatief), de uitdaging om elk evenement een optimale en unieke uitstraling te geven… Dat maakt dat ik liefde heb voor dit vak.”

(more…)

We Love Tents

Flextent huren

De flextent doet zijn naam zeker eer aan, aangezien de tent voor een grote flexibiliteit aan evenementen kan dienen. De wanden kunnen bijvoorbeeld naar beneden worden gespannen voor een dicht effect, maar ook omhoog worden gehouden, om juist een open maar overkapte sfeer te houden. Doordat deze producten vaak niet met regelmaat worden gebruikt is het handig dat u een flextent huren kunt. Bij We Love Tents vinden wij dat dit tegen een eerlijke prijs moet kunnen, zodat een flextent huren voor iedereen mogelijk is. Zo hoeft u geen grote uitgaves te doen om te kunnen genieten van de vele, en vooral ook diverse, voordelen die dit type tent te bieden heeft.

Wat is een flextent?

Een flextent huren is een slimme keuze voor veel soorten evenementen en toepassingen. De flextent staat ook wel bekend als een freeformtent, stretchtent of nomadentent. Deze tenten hebben elegante vormen en zijn zeer geschikt voor open-air-evenementen. Doordat u zelf bepaalt in welke vorm de flextent opgezet wordt maakt het unieke design deze tent geschikt voor evenementen van feesten en concerten tot bruiloften. In onze galerij vindt u voorbeelden van de flextent in diverse situaties, zodat u kunt zien of een flextent huren ook voor u uitkomst biedt. De tenten die wij in ons assortiment aanbieden zijn daarnaast ook goedgekeurd door de TUV, de Duitse Veiligheidsinspectie. Doordat de tenten in ons assortiment gemaakt zijn van stevig materiaal zijn ze waterdicht en dus bestand tegen de Nederlandse weeromstandigheden.

Een flextent huren bij We Love Tents

Een flextent huren is een goede optie wanneer u tijdelijk gebruik wilt maken van deze oplossing voor evenementen. Wij leveren de tenten daarnaast ook door heel Nederland, België, Duitsland en Italië.  Naast dat u bij ons een flextent huren kunt, hebben wij ook andere diensten. Zo kunt u ons ook inhuren om uw eigen tent op te bouwen, verkopen wij stretchtenten wanneer u deze permanent wilt hebben staan, en geven wij ook trainingen aan tenteigenaren die nog moeten leren hun tenten op te zetten.

Snel uw flextent huren? Neem contact met ons op

Wilt u snel een flextent huren bij We Love Tents? Wij vinden geen klus te gek en kijken graag naar de mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden die wij u kunnen bieden. Wilt u weten wat een flextent huren kosten gaat, wat wij voor u kunnen betekenen of welke werkwijze wij hanteren? Neem gerust contact op met Lodewijk van Domburg (+31 6 – 41169269) voor alle informatie waar u naar op zoek was. Ook via het contactformulier op onze website of info@welovestrechtents.com beantwoorden wij natuurlijk graag uw vragen.

OF BEL ONS DIRECT!

Lodewijk: +31 6 – 41169269

Stretchtent huren of stretchtent kopen?

Wanneer u gebruik wilt maken van een mooie, elegante tent die op verschillende manieren opgezet kan worden om diverse stijlen te creëren is een stretchtent kopen een goede optie. Echter is een stretchtent huren in sommige gevallen verstandiger, bijvoorbeeld omdat u slechts voor korte duur deze tent nodig heeft. Of u nu de stretchtent kopen of huren wilt bij We Love Tents bent u aan het juiste adres. Wij hebben veel ervaring met dit type tenten en het opzetten hiervan en kunnen u dan ook van alle gemakken voorzien. Niet alleen zijn wij er voor u wanneer u de stretchtent huren wilt met de diverse benodigde materialen, maar ook de nevendiensten leveren wij voor een compleet zorgeloos evenement.

Een stretchtent huren bij We Love Tents

Een stretchtent huren is een goed idee wanneer u tijdelijk, bijvoorbeeld voor een evenement, bruiloft of festival, een overkapping wilt creëren met een chique uitstraling. Onze tenten hebben hierbij een uniek karakter. De stretchtent is namelijk zeer flexibel op te zetten, in verschillende vormen en uitzonderlijke designs. Ook op plaatsen waar een reguliere partytent bijvoorbeeld niet geplaatst kan worden kan een stretchtent vaak wel uitkomst bieden.

De voordelen van een stretchtent huren zijn eindeloos. Ten eerste bent u natuurlijk minder geld kwijt wanneer u een stretchtent huren gaat, in vergelijking met het aanschaffen van deze dure materialen. Ten tweede zijn de producten van hoogwaardige kwaliteit, waardoor ze ook geschikt zijn bij het wisselvallige, Nederlandse weer. Ten derde kunt u de stretchtent op vele verschillende manieren opzetten, zodat u een unieke uitstraling kunt realiseren die past bij uw evenement. Natuurlijk zijn er nog veel meer voordelen, die wij u ook graag persoonlijk vertellen wanneer u contact met ons opneemt.

Toch liever een stretchtent kopen?

Mocht u toch liever een stretchtent kopen, bijvoorbeeld omdat u langdurig gebruik hiervan wilt maken of regelmatig op verschillende locaties de stretchtent wilt inzetten? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u de stretchtent kopen die op maat wordt gemaakt. De prijs die u bij ons betaalt wanneer u een stretchtent kopen gaat is inclusief het inmeten van de tent en het eenmalig opbouwen. Wilt u de tent meermaals op- en afbouwen? Dan kunnen wij dankzij onze diverse diensten alsnog helpen, bijvoorbeeld door uw personeel te trainen of doordat u ons in kunt huren voor het verrichten van deze diensten. Wat uw wensen ook zijn, wij proberen ons hierop aan te passen. Wij zijn daarin net zo flexibel als de producten die wij gebruiken.

Hulp bij het maken van uw keuze

Wilt u hulp bij het maken van de keuze of wilt u meer informatie over de tarieven voor een stretchtent huren of juist een stretchtent kopen? Wij vertellen u graag meer over al onze mogelijkheden en helpen u de diverse voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen. Dit doen wij op een transparante en eerlijke manier. De goede keuze maken samen met de klant is waar wij voor gaan. U kunt ons hiervoor bereiken via het contactformulier op de website, door te mailen naar info@welovestretchtents.com of door te bellen via +31 6 – 41169269.

TOEBEHOREN

Wilt u minder zorgen over de perfecte inrichting van uw tent? Ook dan bent u bij We Love Tents aan het juiste adres. U krijgt professioneel advies op locatie. Dit betekent dat wij met u meedenken over ondervloeren, verlichting, verwarming, inrichting en indien gewenst zelfs catering. De prijs voor alle toebehoren zullen inclusief transport, op- en afbouw berekend worden.

Verlichting

Stretchtenten komen het best tot hun recht wanneer zij van onderaf worden verlicht door middel van gekleurde LED lichten. Ledverlichting staat bekend om het feit dat deze niet opwarmen, wat de brandveiligheid van uw tent niet in gevaar kan brengen. Deze LED lampen kunnen van kleur worden veranderd, wat uw eye-catcher een nog sprookjesachtiger uiterlijk geven. Om de veiligheid en uw sprookjesgevoel te maximaliseren, kunt u er ook voor kiezen om priklampen aan de scheerlijnen van de tent te laten bevestigen door ons. Alle verlichtingsmogelijkheden kunnen met u worden besproken op de locatie.

Verwarming

Om te voorkomen dat uw gasten hebben last hebben van kou, kunt u besluiten de tent te verwarmen. Dit is -zeker in de wintermaanden- geen overbodige luxe. Onze warmtebronnen zijn behalve functioneel, zeer sfeer verhogend. Onze heaters brengen de brandveiligheid van de tent niet in gevaar.

Ondervloeren

Om uw eye-catcher te perfectioneren kunt u een ondervloer in uw tent leggen. Deze ondervloer heeft verschillende voordelen. Ten eerste beschermt het uw gazon tegen het feestgedruis en hoge hakken, modderigheid en meer onhandigheden die open air evenementen met zich meebrengen. Daarnaast krijgt uw tent een extra bijzondere uitstraling. Ook maximaliseert u het gemak van uw gasten; opstijgend vocht en kou uit de ondergrond wordt voorkomen, stoelen kunnen niet wegzakken in een natte ondergrond, en de voeten van uw gasten blijven zowel droog als schoon.

 

Over ons

Anno 2016 is in mijn thuishaven, Leiden, het bedrijf We Love Tents opgericht. Ondanks dit recente jaartal heb ik al ruim een decennia ervaring in de tentenbouw. Mijn expertise in de tentenbouw beperkt zich dan ook niet tot stretchtenten; in de afgelopen tien jaar is zo’n beetje ieder soort tent wel door mijn handen gegleden. Daarnaast heeft ”we love tents” door de jaren heen van de Nederlandse en Belgische kust tot aan Oost Duitsland tenten gebouwd.

Deze jarenlange ervaring in combinatie met jong ondernemerschap, maakt dat we love tents zeer flexibel is. Ons motto is daarom ook: we zijn zo flexibel als de tenten die wij leveren. Deze flexibiliteit levert zeer positieve reacties op bij onze klanten. “De snelheid in de levering, ondanks onze eigen last minute bestelling, heeft het kinderfeestje van mijn dochter gered. Zonder de kwaliteit van deze tent was het feestje letterlijk in het water gevallen (last minute opdrachtgeefster).” “Lodewijk is een top gozer, hij staat altijd voor ons klaar. Tijdens een recente storm mocht ik hem zelfs om 02:00 uit zijn bed bellen om de locatie te checken (vaste opdrachtgever).” Dit is waar wij voor werken, waar de passie en de liefde voor het vak door ontstaat.

 .

.

Lodewijk van Domburg

Mijn naam is Lodewijk van Domburg. Sinds 2014 ben ik als zelfstandig ondernemer begonnen in de markt van stretchtenten. De passie voor stretchtenten ontstond echter al sinds de introductie hiervan in Nederland in 2010.  Sindsdien heb ik mij weten te ontplooien. Ik geef eerstegraads cursussen aan bedrijven die zelf een stretchtent aanschaffen, geef advies op maat, en doe vooral waar ik me goed bij voel: u een prachtige tent leveren.”Ik word intens gelukkig van een mooie tent en de ‘wow’-reactie van de klant. Dit is mij veel meer waard dan een uur eerder thuis zijn.”

 .

.

(more…)

Feesttent huren

Wilt u een feesttent huren voor uw evenement, bruiloft of andere gelegenheid? Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste tent, de perfecte stijl en het goede product. Door onze ervaring met vele soorten tenten en onze kennis van producten en mogelijkheden kunnen wij voor u altijd de stijl realiseren waar u naar streeft. Onze producten zijn van hoogwaardige kwaliteit, net zoals de service die wij hierbij leveren. Een feesttent huren bij We Love Tents betekent dat u ontzien wordt in alle zorgen rondom het ontwerpen van de stijl en de randzaken rondom het opzetten en afbreken, zonder dat wij hierbij het oog op uw wensen verliezen. Zo kunt u uw volledige aandacht op uw hoofddoel richten.

Voor welke gelegenheid wilt u de feesttent huren?

Een feesttent huren kan voor vele gelegenheden uitkomst bieden. Van kleinschalig tuinfeest tot groot festivalterrein, niets is bij onmogelijk of te gek. Wij zijn zeker niet te groot voor kleine klussen, maar ook niet te klein voor de grote projecten. Kortom, kunnen wij iedereen helpen een tent te vinden die aansluit bij alle wensen. In onze galerij vindt u veel voorbeelden van tenten die al eerder zijn geleverd en/of opgezet door We Love Tents, zodat u een indruk kan krijgen van onze mogelijkheden.

Natuurlijk is de gelegenheid waarvoor u de feesttent huren wilt ook van belang voor de stijl die u wilt uitstralen. Doordat wij gebruik maken van stretchtenten is er heel veel mogelijk en zullen wij dan ook altijd samen met de klant deze wensen doornemen. Indien gewenst kunnen wij zelfs voor u een 3D tekening van uw tent op schaal maken, zodat u van te voren exact weet hoe deze eruit komt te zien.

Onze verschillende tenten

Onze corebusiness is het verhuren van stretchtenten aan particulieren, bedrijven en horeca. Indien u een feesttent huren wilt bent u bij ons dus zeker aan het juiste adres. Bij de verhuur wordt ook onder andere het op- en afbouwen kosteloos meegeleverd, zodat u zeker weet dat alles stevig staat en u uzelf geen zorgen hoeft te maken over een droge en sfeervolle feestlocatie. Naast stretchtenten kunt u bij ons ook andere feesttenten huren, zoals pagodes of aluminium hallen. Samen met u maken wij graag een weloverwogen beslissing hierin wanneer u een feesttent huren wilt bij We Love Tents. Ook online vindt u meer informatie over de diverse producten van ons bedrijf.

Laat uzelf inlichten

Wilt u meer weten over onze materialen of de kosten die verbonden zijn aan een feesttent huren bij We Love Tents? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan altijd open voor vragen van (potentiële) klanten of belangstellenden. U kunt ons eenvoudig telefonisch bereiken via +31 6 41169269. Ook kunt u natuurlijk uw vraag achterlaten via het contactformulier of info@welovestretchtents.com. Wij hopen u dan zo snel mogelijk te kunnen voorzien van het antwoord op al uw vragen, zodat u bij We Love Tents een geschikte feesttent huren kunt in Nederland, België of Duitsland.

Bruiloft

Met onze stretchtent zal uw bruiloft worden omgetoverd tot een echte droombruiloft. De Nederlandse weersomstandigheden kunnen flink wat roet in het eten gooien op de mooiste dag van uw leven. Door gebruik te maken van onze stretchtent, is dit in ieder geval één zorg minder. U kunt hierdoor buiten trouwen of uw feest/trouwlocatie verbinden met een tent. De tent wordt aangepast naar uw bruiloft thema, sfeer, wensen en ideeën. Tevens kan de tent worden aangepast naar uw specifieke aantal gasten voor zowel de ceremonie, het feest als de catering.

Festival

Voor uw festival kan een stretchtent een prachtige blikvanger zijn, maar de tent is ook uiterst functioneel. We Love Tents levert stretchtenten aan festivalorganisatoren voor horecagebruik, VIPs, optredens, en ander gebruik. Voor ieder gebruik zal een tent op maat worden geleverd. Dit betekent ook dat een festival zowel heel groot kan zijn, als kleiner. De tent biedt niet alleen droogte ten tijden van regen, maar ook schaduw ten tijden van zon. Daardoor biedt de tent op uw festival altijd een mooi tijdelijk onderkomen voor uw gasten. Doordat de festivaltenten in verschillende afmetingen geleverd kunnen worden, past er altijd één op uw locatie.

Privéfeest / Tuinfeest

Bent u jarig? Is er iemand geslaagd? Heeft u wellicht een gezellig grote familie die bij elkaar komt? Het kan ook zijn dat u om zo’n feestelijke reden besluit een privéfeest te organiseren in bijvoorbeeld uw achtertuin. Een stretchtent mag zowel vanwege de functionaliteit als de uitstraling niet ontbreken. De tenten kunnen netjes aan uw huis worden bevestigd, maar ook kan de tent los in uw tuin worden gezet. Hierdoor kunnen de tenten van We Love Tents worden gebruikt als dinergelegenheid, rokershok of feesttent.

Zakelijk gebruik

Een stretchtent is voor zakelijk gebruik zeer geschikt. Zowel uw netwerkborrel, uw personeelsfeest, diner als klantenavond krijgt een extra bijzonder tintje door het gebruik van een stretchtent. Indien de locatie het toelaat, is het zelfs mogelijk voor u een beurs-tent op te zetten. U kunt voor een grote aanpak kiezen of juist een kleinere. We Love Tents biedt u alle opties die u wilt. De tenten kunnen op allerlei locaties voor u worden neergezet. Denk hierbij aan een tent op het balkon, op een binnenplaats, of zelfs op een boot. Dit betekent dat u niet verplicht bent voor uw evenement een andere locatie te zoeken, vaak zijn er veel mogelijkheden voor de locatie waar uw bedrijf zich bevindt.

Horeca

Een flextent is voor horecagelegenheden de ideale oplossing om de locatieruimte uit te breiden voor speciale evenementen. Strandtenten kunnen het terras overdekken voor feesten en partijen. Zo kan op mooie zomeravonden het heerlijke zomergevoel zo lang mogelijk behouden blijven. Kasteel en burcht eigenaren kunnen op hun binnenplaats of in hun tuin een stretchtent neerzetten om gasten een bijzonder welkom te heten. Een brasserie heeft een prachtige verlenging van het terras door de stretchtent te verbinden met de binnenruimte, om de gasten te beschermen tegen al het Nederlandse weer. Heeft u de volgende dag een ander evenement, en moet de tent vóór die tijd weg zijn? Geen enkel probleem; indien u dit van te voren bij ons aangeeft zullen wij ons zo flexibel opstellen als tenten die wij leveren.

Overige evenementen

Uiteraard zijn dit niet alle soorten evenementen waarvoor stretchtenten geschikt zijn. Andere evenementen kunnen bijvoorbeeld muziekvoorstellingen zijn, kunst exposities of open lucht kook cursussen. Organiseert u een evenement dat niet op deze pagina vermeld staat, maar waarvoor u wel een stretchtent wilt huren? Schroom niet, en neem snel contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

PRODUCTINFORMATIE

Stretchtenten en haar toebehoren zijn onze echte core business. Om aan alle vragen te voldoen hebben wij echter ook allerlei andere soorten tenten! Wij hebben alles in huis om uw locatie om te toveren tot de droomlocatie die u voor ogen heeft. Om uw locatie volledig te perfectioneren, hebben wij ook alle toebehoren in huis. Dit loopt uiteen van ondervloeren tot verlichting, van verwarmingselementen tot tent-ups.

TENTEN

STRETCHTENTEN: 

Stretchtenten zijn onze corebusiness. Een echte eye-catcher voor ieder evenement. De elegante vorm en het uitzonderlijk design maakt onze tenten zeer geschikt voor een open-air-event. Denkt u bijvoorbeeld aan een bruiloft, receptie, concert, festival, tuinfeest of zelfs een feest op een dakterras. Klik hier om rechtstreeks naar de pagina over stretchtenten te gaan.

 

 

PAGODES: 

Pagodes zijn vierkante tenten van 5 x 5 meter. Ze zijn ideaal toepasbaar voor braderieën, bruiloften en beurzen. Ook kunnen ze als ‘aanvulling’ voor andere tenten worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld als gang of rokershok. Ze kunnen worden geleverd met of zonder zijwanden, met of zonder ramen, alles aangepast naar uw wensen. Klik hier om rechtstreeks naar de pagina over pagodes te gaan.

ALU-HALLEN: 

Aluminium hallen zijn relatief grote tenten in vergelijking met stretchtenten en pagodes, doordat ze eindeloos aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Denk aan een feesttent voor een bruiloft, een biertent op uw dorpsfeest of een centraal caterings- of verzamelpunt op een braderie. Een groot voordeel is dat alu-hallen volledig kunnen worden afgesloten. Klik hier om rechtstreeks naar de pagina over alu-hallen te gaan.


TOEBEHOREN

ONDERVLOEREN: 

Ondervloeren maken uw tent helemaal af. Geen optrekkende kou of vocht problemen, geen natte voeten, niet wegzakken in de natte ondergrond. Daarnaast is de vloer in hoogte verstelbaar, waardoor uw ‘hobbelige’ locatie recht gemaakt kan worden. Klik hier om rechtstreeks naar de pagina over systeemvloeren te gaan.

 

OVERIGE TOEBEHOREN:

Wilt u minder zorgen over de perfecte inrichting van uw tent? Ook dan bent u bij We Love Tents aan het juiste adres. Wij denken met u mee over verlichting, verwarming, inrichting en indien gewenst zelfs catering. Wij hebben alles in huis om uw locatie om te toveren tot uw droom. Klik hier om rechtstreeks naar de pagina over toebehoren te gaan.

 

Redenen om te kiezen voor een stretchtent van We Love Tents:

 • Indien gewenst digitale 3D tekening van uw tent op schaal;
 • De tenten van We Love Tents voldoen aan nationale en internationale keurmerken;
 • De tenten zijn wind en regenbestendig;
 • De tenten zijn brandwerend;
 • De tenten beschermen u tegen UV-straling;
 • Weinig hinderlijke palen en touwen;
 • Wij hebben een snelle levering;
 • Professionele op- en afbouw;
 • U ontvangt persoonlijk advies op locatie;
 • Inclusief verzekering;
 • Jarenlange ervaring;
 • Wij zijn zo flexibel als de tenten die wij leveren.
stretchtent huren

FLEXTENTEN

Flextent, stretchtent, freeformtent, tentacil or even bedouin tent, our product has different names but they all give away what makes the tent so unique: the ability to form to different shapes and therefore the possibilty to place it nearly anywhere.

Our tents are fabricated by RHI(link) and is build by multi-layering stretchable fabric approved by the German safety inspection: TUV.

It’s this stretching quality that lends them their unique shapes, a true eye-catcher for any event. When build, they are extremely windstable and waterproof. These qualities have made this product so immensly popular in europe.

Their elegant shape and high-quality design make them very suitable for an open-air event such as a wedding, reception, party, concert, festival, Landscaped garden, urban space or even a roof terrace party.  But also in places where a conventional Alu-hall tent or Party tent reaches its limits, flextents can often still be build.

we provide tents in the following sizes*:

7.5 x 9           chino

7.5 x 10.5     chino

9 x 12            chino

10.5 x 15      chino/white/silver

12 x 15          chino

15 x 20          chino

*Larger tents can be realized by tying them together into one surface. availability depends on region.*

CALL US

+31625364279

we love tents

In 2010 haben wir uns bei ein Niederlandische firma auf das Bauen von “stretchtents” spezialisiert. Nach der öffnung unserer Filiale ”we love tents Berlin” in 2012, startete Welovetents 2016 eine Abteilung in den Niederlanden.

Durch Kooperation können wir mittlerweile von der Westküste Hollands bis Ostdeutschland liefern (Zelte bereitstellen?). Mit einer zweiten deutschen Filiale auf dem Weg, beabsichtigen wir unsere Passion für “flextents” einer größeren Kundschaft anzubieten.

Die Zelte, die wir verwenden werden in Süd-Afrika aus Hochqualitätsfasern von RHI hergestellt und an uns geliefert durch Oostdam Flextent International bv. All unsere Zelte sind natürlich TÜV geprüft und können gemäß des vom TÜV gelieferten Bauplans aufgebaut werden.

Wir würden gerne unsere Passion für flexzelten mit Ihnen teilen, deshalb schauen Sie in unsere Gallerie oder wenn Sie mehr Information zu den Möglichkeiten von flextents erhalten wollen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!

KONTAKTIER

+31625364279

This is the WPForms preview page. All your form previews will be handled on this page.

The page is set to private, so it is not publically accessible. Please do not delete this page 🙂 .

WE LOVE TENTS

Bezoekadres
Industrieweg 50D
2254 AE Voorschoten

Postadres
Vijzelstraat 72
2584GP TK Den Haag, Nederland

Mail
info@welovestretchtents.com

OF BEL ONS DIRECT!

TENT & TOEBEHOREN

Type tenten:

 • flextenten
 • pagoda’s
 • tent-ups
 • voor specifieke producteigenschappen verwijzen wij u naar onze productinformatie pagina.

 

De perfecte tent:

 • Zijwanden
 • Wand-bevestiging

 

Toebehoren

 • Vloeren
 • Verlichting
 • Heaters
 • Stoelen & stoelen
 • Catering

OF BEL ONS DIRECT!

Diederik:  +31 6 – 30385217

Lodewijk: +31 6 – 41169269